Klub Pod Palmą

 

 

Regulamin Klubu Pod Palmą

 

 

 

Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie  klubu przy ul. Cichej 4a w Rzeszowie.

 1. Impreza ma charakter kulturalno – rekreacyjny.
 2. Organizatorem imprezy są Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego lub inni Wynajmujący lokal na  podstawie osobnej umowy.
 3. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa.
 4. Bezpłatny wstęp mają: przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę, przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych, na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora, osoby posiadające kartę V.I.P klubu Pod Palmą.

 

 1. Zasady zachowania się osób na imprezie i korzystania przez nich z obiektów, a także znajdujących się tam urządzeń:

                         Zabrania się:

 

  • Wnoszenia wszelkiego rodzaju napojów w tym alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych (osoby które będą posiadały w/w rzeczy nie zostaną wpuszczone na teren klubu),
  • W szczególności wnoszenia i używania na terenie imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów łatwopalnych, wybuchowych, pirotechnicznych , napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych., które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników imprezy,
  • Przebywania w miejscach niezabezpieczonych, zagrażających zdrowiu i życiu,
  • Niszczenia mienia obiektu oraz Organizatorów,
  • Wnoszenia na teren i korzystania w trackie imprezy z aparatów fotograficznych, kamer lub innych uradzeń audio-video bez zezwolenia Kierownika klubu,
  • W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą odbierane przez pracowników ochrony i przekazane uprawnionym organom,

 

Służby porządkowe imprezy, pracownicy ochrony uprawnieni są do:

·         sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie imprezy,

·         legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

·         przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób w przypadku podejrzenia że osoby te wnoszą cytowane wyżej przedmioty,

·         w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na terenie klubu albo zakłócania przez te osoby porządku, wezwanie ich do opuszczenia imprezy,

·         ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,

·          sunięcia z terenu imprezy osób, które swoim zachowaniem zakłócają imprezę,

 

Organizatorzy nie odpowiadają za:

·         Samochody pozostawione na terenie bezpośrednio przyległych,

·         Za kradzieże oraz mienie pozostawione na imprezie,

·         Za obrażenia wynikłe z niedostosowania się do Regulaminu,

6.       Każda osoba przebywająca na terenie klubu wyraża automatyczną zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku na stronach internetowych klubu (w tym facebooka, instagrama itp.) oraz w innych materiałach promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.

7.       Szatnia podczas imprez jest obowiązkowa.

8.       Uczestników obowiązuje stosowny strój (bezwzględny zakaz wejścia dla osób w bluzach
 z kapturem, spodenkach sportowych, spodniach dresowych, czapeczkach, kaszkietówkach itp.,).

9.       W klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanej i przystosowanej do tego sali dla palących tzw. palarni.

10.    Klub posiada miejsca siedzące, płatne w wysokości 40 PLN za loże. Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, opłatę za zarezerwowana lożę należy dokonać  najpóźniej do godziny czasu po otwarciu Klubu, w przeciwnym razie w przypadku innych chętnych rezerwacja zostaje anulowana. Osoba rezerwująca loże ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie wynajętej loży.

11.    Uczestników imprezy obowiązuje zakaz wychodzenia. Po wyjściu z lokalu bilet traci ważność.  

12.    Uczestników imprezy obowiązuje kategoryczny zakaz wychodzenia ze "szkłem" (butelkami, kuflami, szklankami itp.) poza teren klubu.

13.    Uczestników imprezy obowiązuje kategoryczny zakaz wychodzenia na scenę.

14.    Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenia słuchu.

15.    Uczestnicy imprezy zobowiązani są do podporządkowania się służbom porządkowym oraz Organizatorom.

16.    Wejście na teren klubu oznacza automatyczna i bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.

17.    Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.).

18.    W razie niedostosowania się uczestników do zakazów oraz zaleceń Regulaminu uczestnik może zostać usunięty z terenu imprezy przez służby porządkowe, a w razie szkód wynikłych z winy uczestnika pokrywa on pełne koszty wydatków związanych z naprawą szkody.

19.    W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator

20.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy lub jej odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatorów, bez zwrotu kosztów poniesionych przez osoby uczestniczące w imprezie.